ÁSZF

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PREAMBULUM

 

A CARPE DM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél/Páciens (későbbiekben együttesen: Felek) között létrejött Egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésekre a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók.

Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről a Szolgáltató és az Ügyfél/Páciens - között az Egyedi árajánlat kifejezetten nem rendelkezik és amely ilyen módon a Felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az Ügyfél/Páciens az Egyedi árajánlat elfogadásával, illetve a Szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, tudomásul vette, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

A/ ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK

 

I. FOGALOM -MEGHATÁROZÁSOK

 

Jelen ÁSZF alkalmazása és a szolgáltatások igénybevétele során a következő fogalmak az alábbi tartalommal bírnak.

 

1. Szolgáltató: CARPE DM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 50. 1. em. 4. ajtó.; telephelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 50. 1. em. 6. ajtó; cégjegyzékszáma: 01-09-994014, adószáma: 13288602-2-43).

 

2. Ügyfél/Páciens: a Szolgáltató által nyújtott Egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő vagy abban részesülő személy.

 

3. Egészségügyi szolgáltatás (továbbiakban: Egészségügyi szolgáltatás vagy Szolgáltatás):
Szolgáltató által nyújtott minden olyan egészségügyi és egyéb kiegészítő szolgáltatás, amely az Ügyfél/Páciens egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet is.

 

4. Egészségügyi ellátás: a Ügyfél/Páciens egészségi állapota által indokolt Egészségügyi szolgáltatások összessége.

 

5. Járóbeteg - szakellátás: a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás.

 

6. Egyedi árajánlat: a Szolgáltató által az Ügyféllel/Pácienssel közölt olyan ajánlat, amely a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi díjat és költséget magában foglalja és amelynek az Ügyfél/Páciens általi elfogadásával a Felek között a Szolgáltatási szerződés létrejött.

 

7. Szolgáltatási szerződés: a Szolgáltató és Ügyfél/Páciens között a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel létrejött olyan megállapodás, melyben Szolgáltató az Egészségügyi szolgáltatás nyújtását vállalja és amely járóbeteg ellátás igénybevétele esetén ráutaló magatartással a szolgáltatás igénybevételére irányuló időpontfoglalással jön létre.

 

8. Egészségügyi dokumentáció: az Egészségügyi szolgáltatás során a Szolgáltató, illetve a nevében eljáró egészségügyi dolgozó tudomására jutó, az Ügyfél/Páciens kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.

 

9. Szolgáltatási díj: az Ügyfél/Páciens által a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj. A mindenkor hatályos díjszabást Szolgáltató honlapján és a Központi Recepcióján nyomtatott formában teszi közzé. A Szolgáltatási díj megfizetésével és a díjfizetés elmaradásából eredő részletes szabályokat jelen ÁSZF és az egyedi Árajánlat tartalmazza.

 

10. Díjfizető: alapesetben az Ügyfél/Páciens, vagy a jelen ÁSZF alapján ügyfélnek tekintendő és a díjfizetésre kötelezettséget vállaló harmadik személy, aki az Ügyféllel fennálló jogviszonya alapján a Szolgáltatási díj megfizetésére az Ügyfél helyett köteles.

 

11. Szolgáltatás helye: a Szolgáltató a 1096 Budapest Thaly Kálmán u. 50. I. 4. és 6. szám alatt található.

 

II. AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA, A SZOLGÁLTATÁSI

 

SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató és az Ügyfél/Páciens közötti jogviszonyra és meghatározza a Szolgáltató által nyújtott Egészségügyi szolgáltatások nyújtásának feltételeit.

 

2. Jelen ÁSZF alapján Járóbeteg szakellátás igénybevétele esetén a Szolgáltatási Szerződés akkor lép hatályba, amikor az Ügyfél/Páciens a Szolgáltatónál Járóbeteg - szakellátásra vonatkozóan időpontot foglal.

 

3. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Szolgáltatási szerződést jelen ÁSZF ismeretében kötik meg és azt a közöttük létrejött megállapodás elválaszthatatlan részének tekintik.

 

4. Az Egészségügyi szolgáltatás megrendelésével Ügyfél/Páciens a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és tudomásul veszi, hogy Szolgáltató Szolgáltatásait jelen ÁSZF alapján nyújtja.

 

5. Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, köteles azonban a módosítás tényét és a módosult ÁSZF-et honlapján közzétenni, melyet Ügyfél tudomásul vesz. Jelen ÁSZF módosítása nem hat ki a Felek között a módosítást megelőzően létrejött Szolgáltatási Szerződésekre.

 

6. Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et honlapján az Ügyfél számára hozzáférhetővé teszi.

 

III. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

1. Szolgáltató a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá az Egyedi árajánlat elfogadásával létrejött Szolgáltatási szerződés, valamint annak mellékletei, és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint vállalja egészségügyi és más kapcsolódó Szolgáltatások nyújtását az Ügyfél/Páciens részére.

 

2. Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi engedéllyel és megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárgyi-, személyi feltételekkel, valamint a tevékenységére vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.

 

3. Szolgáltató valamennyi Szolgáltatását a tevékenységére vonatkozó minőségi és szakmai kritériumoknak megfelelően, a mindenkor hatályos jogszabályoknak, szakmai protokolloknak és a magyar ellátási standardoknak megfelelően nyújtja.

 

4. Szolgáltató a tevékenysége során mindig az Ügyfél/Páciens érdekeinek figyelembevételével, a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel és gondossággal jár el.

 

5. Szolgáltató rendes nyitvatartási idejében a honlapján (https://privatgasztro.hu) aktuálisan elérhető szolgáltatásokat, az ott meghatározott Szolgáltatási díj ellenében nyújtja. A laboratóriumi vizsgálatokról minden esetben egyedi árajánlat készül az invazív beavatkozási eljárás egyedi sajátosságai alapján.

 

6. Szolgáltató által nyújtott valamennyi Szolgáltatás a társadalombiztosítási szolgáltatásoktól teljes mértékben függetlenül kezelendő, az Egészségügyi szolgáltatás nyújtása során sem ellátásbeli, sem pénzügyi kapcsolat a társadalombiztosítási ellátásokkal és kapacitásokkal nem áll fenn, nem hozható létre sem a Szolgáltatás igénybevételekor, sem később.

 

7. Szolgáltató a Szolgáltatásokat saját egészségügyi szakképzettésggel rendelkező alkalmazottai és közreműködői igénybevételével nyújtja.

 

8. Szolgáltató az Ügyfelet/Pácienst kizárólag előzetes bejelentkezés alapján fogadja és nyújt részére Egészségügyi szolgáltatást.

 

IV. ŰGYFÉL/PÁCIENS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

1. Ügyfél/Páciens kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott Egészségügyi szolgáltatást szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett előzetes bejelentkezés alapján veszi igénybe. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél/Páciens emberi méltóságát a Szolgáltatás nyújtása során tiszteletben tartja.

 

2. Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele előtt az Ügyfél/Páciens azonosításához személyazonosság igazolására szolgáló érvényes igazolványt (személyi igazolvány, vagy útlevél, avagy vezetői engedély és lakcím igazolvány, valamint TAJ kártya) kell felmutatni a betegfelvétel során a Szolgáltató által megbízott személynek. Ennek megtagadása esetén a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

 

3. Az Ügyfelet/Pácienst megilleti az önrendelkezési jog, amely kizárólag törvényben meghatározott esetekben korlátozható. Az önrendelkezési jog keretén belül joga van arra, hogy a kivizsgálását, kezelését érintő döntésekben részt vegyen és az egészségügyi beavatkozáshoz megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja.

 

4. Az Ügyfélnek/Páciensnek joga van a számára egyéniesített formában megadott teljes körű és részletes tájékoztatásra egészségi állapotáról, annak orvosi megítéléséről, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, azok elvégzésének vagy elmaradásának lehetséges előnyeiről vagy hátrányairól, a beavatkozás, vizsgálat tervezett időpontjáról és az azzal összefüggő valamennyi körülményről, valamint jogosult további kérdések feltételére is. A tájékoztatási jog gyakorlása során Ügyfél/Páciens jogosult tolmács, illetve jeltolmács igénybevételére. Szolgáltató az Ügyfél/Páciens által delegált tolmács kiválasztásáért és tevékenységéért felelősséget nem vállal, annak valamennyi díját és költségét az Ügyfél/Páciens köteles viselni. Ügyfél/ Páciens az invazív beavatkozásokra vonatkozó beleegyező nyilatkozat aláírásával -vagy amennyiben erre nem képes, két tanú együttes jelenlétében szóban vagy más módon megtett beleegyező nyilatkozata formájában - elismeri, hogy az igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltatótól, illetve annak képviseletében eljáró  személytől teljeskörűen megkapta, valamennyi feltett kérdésére kielégítő választ kapott.

 

5. Az Ügyfél/Páciens az őt érintő tájékoztatásról a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint lemondhat kivéve, ha betegsége természetét ismernie kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse.

 

6. Ügyfél/Páciens jogosult a vizsgálat, kezelés elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonni, azonban a beleegyezés alapos ok nélküli visszavonása esetén köteles a felmerült költségeket a Szolgáltató részére megtéríteni. Ellátás visszautasítása esetén az Ügyfél/Páciens állapotromlásáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

7. Ügyfél/Páciens jogosult a korábban foglalt vizsgálaton/ kezelésen/ beavatkozáson felül további vizsgálatok elvégzését is kérni, melynek díját a korábban foglalt vizsgálat/ kezelés / beavatkozás díján felül köteles távozáskor téríteni függetlenül attól, hogy az előzetesen foglalt vizsgálat díjának megfizetésére milyen formában került sor.

 

8. Az Ügyfél/Páciens jogosult megismerni a róla készült Egészségügyi dokumentációban szereplő adatait (ideértve a személy azonosító és lakcím adatokat is), jogosult a dokumentációba betekinteni, valamint arról másolatot kérni azzal, hogy az Egészségügyi dokumentációval a Szolgáltató, az abban szereplő adattal az Ügyfél/Páciens rendelkezik. A másolat költségei az Ügyfelet / Pácienst terhelik.

 

9. Ügyfél/Páciens a Szolgáltatás igénybevétele során köteles a vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét, házirendjét, továbbá más betegek jogát tiszteletben tartani.

 

10. Az Ügyfél/Páciens köteles a Szolgáltatóval - amennyiben egészségi állapota ezt lehetővé teszi - képességei és ismeretei szerint együttműködni.

 

Ennek keretében:
a) tájékoztatni őket mind arról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,
b) tájékoztatni őket - saját betegségével összefüggésben - mind arról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
c) az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
d) tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,
e) a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
f) a rendelő házirendjét betartani,
g) a szolgáltatási díjat megfizetni,
h) jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

 

11. Ügyfél/Páciens tudomásul veszi, hogy vizsgálata, gyógykezelése során, kizárólag a konzultációkon egy kísérő lehet jelen azzal, hogy az egészségügyi tevékenységet nem zavarhatja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy járványügyi és egyéb belső hatáskörben meghatározott esetekben a kísérő jelenlétét korlátozza, vagy megtiltsa, avagy feltételhet kötheti. Erről az Ügyfelet/Pácienst előzetesen tájékoztatja honlapján vagy más kommunikációs csatornák igénybevételével.

 

12. Ügyfél/Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendelőiben és nyilvános várakozó helyiségeiben őrizetlenül hagyott értéktárgyak eltulajdonításáért vagy megrongálódásáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

13. Ügyfél/Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató helyiségeibe éles lőfegyvert, robbanóanyagot, gyúlékony anyagot vagy szúró fegyvert behozni szigorúan tilos. Amennyiben Ügyfél/Páciens ezen előírást megszegi, úgy a Szolgáltató helyiségeiből - akár rendőri segítség igénybevételével - eltávolítható, amely miatt a Szolgáltatót semmiféle kárfelelősség nem terheli, az Ügyfél /Páciens a szolgáltatási díj visszatérítésére nem tarthat igényt.

 

14. Ügyfél/Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató helyiségeiben tilos a dohányzás, szemetelés; az Ügyfél/Páciens nem léphet fel trágárul vagy fenyegetően a Szolgáltató munkatársaival szemben. A Szolgáltató vagyontárgyainak akár szándékos, akár gondatlan megrongálása esetén köteles az ebből eredő kárt megtéríteni. Ezen rendelkezések megszegése esetén a Szolgáltató kártérítési felelősségének kizárása mellett jogosult az Ügyfelet/Pácienst a Szolgáltatásból azonnali hatállyal kizárni.

 

V. FELELŐSSÉG

 

1. A Szolgáltató Szolgáltatásait az Ügyfél/Páciens saját elhatározásából veszi igénybe. Szolgáltató mindent megtesz az Ügyfél/Páciens gyógyítása érdekében, de az emberi szervezet biológiai reagáló képességétől, illetve az előre nem látható tényezőktől függően az eredmény és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet.

 

2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy valamennyi orvosi beavatkozásnak van kockázata, amelyért sem az orvos, sem a Szolgáltató nem tehető felelőssé, azt az Ügyfélnek/ Páciensnek kell viselnie.

 

3. Az ellátás során közreműködő orvosok és más egészségügyi személyzet utasításainak, az előírt gyógyszereknek az orvosi rendelvénynek megfelelően beszedésének, az előírt terápia utasításainak az Ügyfél/Páciens általi elmulasztása miatt bekövetkező károkért, következményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ugyanígy kizárja a Szolgáltató a felelősségét akkor, ha Ügyfél/Páciens az előírt kezeléseken, vizsgálatokon nem jelenik meg, vagy késedelmesen jelenik meg és ezzel összefüggésben áll egészségkárosodása.

 

4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan egészségkárosodásért, szövődményért, illetve bármilyen következményért, amely abból ered, hogy az Ügyfél/Páciens a Szolgáltatási szerződésben, illetve jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit, valamint a kezelőorvosa utasításait, terápiás és életmódbeli javaslatait nem tartja be, az előírt kontrollvizsgálatokon nem jelenik meg, vagy késedelemesen jelenik meg, valamint, ha más szolgáltató szolgáltatásait is igénybe veszi és erről, illetve az ott kapott egészségügyi ellátásért Szolgáltató orvosát részletesen és dokumentáltan nem tájékoztatta.

 

VI. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

 

1. A Szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen az Ügyfél/Páciens személyes adatainak rögzítése. Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott személyes, illetve különleges adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. számú törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelni, azokat kizárólag a jogszabályban feljogosított személyek részére adhatja ki. A Szolgáltató részletes adatkezelési tájékoztatója a Szolgáltató honlapjá az alábbi linken érhető el:https://privatgasztro.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

2. Arra az esetre, ha az Ügyfél/ Páciens a díjat a biztosító vagy egészségpénztár közbeiktatásával fizeti és az ehhez történő elszámoláshoz szükséges, az Ügyfél/Páciens hozzájárul a személyes adatainak a biztosító vagy egészségpénztár részére történő továbbításához.

 

3. Tekintettel arra a jogszabályi kötelezettségre, hogy Szolgáltató köteles az egészségügyi adatokat az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT) továbbítani, ezért Ügyfél tudomásul veszi, hogy okirattal kell igazolnia társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám), valamint személyazonosságát a jelen ÁSZF IV.2 pontja szerint. Amennyiben ezen kötelezettségének Ügyfél/Páciens nem tesz eleget, úgy ennek valamennyi következményét vállalja, Szolgáltató pedig ezzel kapcsolatos kártérítési kötelezettségét kizárja.

 

VII. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT-PANASZKEZELÉS

 

1. Az Egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos felvilágosítások, valamint a reklamációk ügyében a Szolgáltató munkatársa jár el. (cím: 1096 Budapest Thaly Kálmán u. 50. I. emelet 4. ajtó (4. kaputelefon) Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..)

 

2. Az Egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációt, panaszt a Szolgáltató annak érkezésétől számított 30 munkanapon belül bírálja el és annak eredményéről írásban értesíti az Ügyfelet az általa megadott elérhetőségen. A Panszakezelési Szabályzat a Szolgáltató honlapján érhető el (https://privatgasztro.hu/panaszkezeles).

 

 

B/ JÁRÓBETEG ELLÁTÁS

 

I. SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

 

1. Ügyfél/Páciens a Szolgáltató Járóbeteg szakellátási szolgáltatásait előzetes időpontegyeztetéssel veheti igénybe a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett. A Szolgáltató által nyújtott és az Ügyfél/Páciens által igénybe vehető szolgáltatások jegyzékét és árát a Szolgáltató mindenkori honlapján és a központi recepción nyomtatott formában elhelyezett árjegyzéke tartalmazza. Aktuális árainkról telefonon keresztül is érdeklődhet.

 

2. Ügyfél/Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania az alábbi adatokat:

  • családi és utónév,
  • születési hely és idő,
  • anyJa neve,
  • TAJ száma, (amennyiben Ügyfél/Páciens rendelkezik TAJ kártyával),
  • Lakcím/számlázási cím
  • telefonszám,
  • e-mail cím,
  • adóigazolás kérése esetén adószám.

3. Ügyfél/Páciens köteles a kezeléseken és a vizsgálatokon az előzetesen egyeztetett időpontban, arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Járóbeteg ellátás nyújtását megtagadni.

 

4. Járóbeteg szakellátás igénybevétele során Ügyfelet/Pácienst mindazok a jogok és kötelezettségek megilletik és terhelik, amelyek jelen ÁSZF Általános rendelkezések IV. pontjában rögzítésre kerültek, az alábbi eltérésekkel: tekintettel arra, hogy a Felek közötti Szolgáltatási szerződés ráutaló magatartással, a Szolgáltatónál történő időpontfoglalással hatályba lép, amennyiben az Ügyfél/Páciens a vizsgálatba való beleegyezését az ellátás során tagadja meg, a Szolgáltató a szolgáltatási díjra jogosulttá válik.

 

5. Ügyfél/Páciens tudomásul veszi, hogy Járóbeteg szakellátás igénybevétele esetén az adott vizsgálathoz, kezeléshez (az invazív vizsgálatok kivételével) a beleegyezését szóban vagy ráutaló magatartással adja meg. Invazív beavatkozás esetén az Ügyfél/Páciens írásbeli, vagy -amennyiben erre nem képes - két tanú együttes jelenlétében szóban vagy más módon megtett nyilatkozata szükséges. Ügyfél/Páciens a vizsgálat, kezelés visszautasításáról köteles a Szolgáltatót írásban, az ambuláns lapra tett saját kezűleg írt és aláírt feljegyzéssel tájékoztatni.

 

6. Amennyiben a vizsgálatok során a Szolgáltató orvosa további diagnosztikai vizsgálatokat indikált, amelyek eredménye, kiértékelése későbbi időpontban történik, Ügyfél/Páciens tudomásul veszi, hogy ezek alapján az összefoglaló vélemény díját a konzultáció díja nem fedezi. Amennyiben Ügyfél/Páciens ezen kiértékelési lehetőséggel nem kíván élni, úgy Szolgáltató ezen leleteket nem ellenőrzi és az e miatt előálló egészségkárosodásért felelősségre nem vonható.

 

7. Ügyfél/Páciens tudomásul vesz, hogy a lefoglalt szolgáltatás tartalmán a helyszínen módosítani csak új időpont foglalásával lehetséges.

 

8. Ügyfél/Páciens tudomásul veszi, hogy a Járóbeteg - szakellátás csak részben történő igénybevétele esetén sem tarthat igényt a szolgáltatási díj részben vagy egészben történő visszatérítésére.

 

II. LEMONDÁSI ÉS MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK

 

1. Ügyfél/Páciens tudomásul veszi, hogy a járóbeteg egészségügyi ellátásra vonatkozó előre egyeztetett időpontot csak indokolt esetben, konzultáció esetén a lefoglalt időpontot megelőző 48 órán túl, invazív beavatkozás esetén a lefoglalt időpontot megelőző 7 napon túl jogosult módosítani. A módosítási igény jelzése történhet: a Szolgáltató időpontfoglalási csatornái valamelyikén keresztül. Amennyiben az időpontmódosításra a fentieknek megfelelően kerül sor, Szolgáltató Ügyfél/Páciens számára új időpontot ajánl fel. Amennyiben az időpontmódosításra a fenti időhatárok be nem tartásával kerül sor, úgy Szolgáltató jogosult a mindenkori árjegyzékében feltüntetett konzultáció díjat vagy foglaló igényes vizsgálat esetén a foglaló díját számlázni az Ügyfél/Páciens felé.

 

2. Ügyfél/Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben az előre egyeztetett időponthoz képest jelentős késéssel jelenik meg - akár neki fel nem róható okból kifolyólag is - a Szolgáltató a járóbeteg egészségügyi ellátást nem tudja megkezdeni. Szolgáltató járóbeteg ellátás esetén az 15 perc késést jelentős késésnek tekinti. Ilyen esetben Szolgáltató jogosult a mindenkori árjegyzékében feltüntetett konzultáció díjat vagy foglaló igényes vizsgálat esetén a foglaló díjat számlázni az Ügyfél/ Páciens felé.

 

3. Ügyfél/Páciens tudomásul veszi, hogy a járóbeteg egészségügyi ellátásra vonatkozó előre egyeztetett időpontot csak indokolt esetben, konzultáció esetén a lefoglalt időpontot megelőző 48 órán túl, invazív beavatkozás esetén a lefoglalt időpontot megelőző 7 napon túl jogosult lemondani. A lemondási igény jelzése történhet a Szolgáltató időpontfoglalási csatornái valamelyikén. Amennyiben a lemondásra a fentieknek megfelelően kerül sor, Szolgáltató Ügyfél/Páciens számára új időpontot ajánl fel. Amennyiben a lemondásra a fenti időhatárok be nem tartásával kerül sor, úgy Szolgáltató jogosult a mindenkori árjegyzékében feltüntetett konzultáció díjat vagy foglaló igényes vizsgálat esetén a foglaló díját számlázni az Ügyfél/Páciens felé.

 

4. Ügyfél/Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben a vizsgálaton - akár neki fel nem róható okból - előzetes bejelentés/lemondás nélkül nem jelenik meg, a Szolgáltató minden további jognyilatkozat nélkül jogosulttá válik az ügyfél/Páciens által igénybe nem vett járóbeteg - szakellátás konzultációs díjára vagy foglaló igényes vizsgálat esetén a foglaló díjára.

 

5. Amennyiben az előre egyeztetett időpontot Szolgáltató mondja le, úgy köteles az Ügyfél számára új időpontot felajánlani az eredeti időponthoz képest 30 napon belül. Szolgáltató az új időpont adási kötelezettségének eleget tesz, amennyiben az eredeti foglalás szerinti szakterületnek megfelelő szakembert állít.

 

III. A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

 

1. Ügyfél/Páciens a járóbeteg - szakellátás igénybevételéért Szolgáltatási díjat köteles fizetni Szolgáltatónak. Szolgáltató a mindenkor érvényes díjait honlapján és a Recepción nyomtatott formában is közzé teszi. Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja.

 

2. Szolgáltatási díj kiegyenlítése magyar forintban (HUF) történik. A Szolgáltatási díj a Szolgáltatás igénybevételekor készpénzben, vagy bankkártyával, egyenlíthető ki. Egyes szolgáltatások esetén Szolgáltató átutalásos fizetési módot is lehetővé tehet.

 

3. Amennyiben az Ügyfél/Páciens a Szolgáltatást valamely, a Szolgáltatóval szerződésben álló biztosító, ellátásszervező, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, vagy bármely egyéb okból a számlát a saját nevétől eltérő névre kéri kiállítani úgy köteles azt a számla kiállítását megelőzően jelezni. Ügyfél/Páciens szintén köteles a számla kiállítását megelőzően jelezni, ha a számlán bármilyen megjegyzést kér feltüntetni.

 

4. Kiállított számla Ügyfél/Páciens által kért módosítása esetén szolgáltató adminisztrációs díjat számol fel, amelynek mértéke a Szolgáltató honlapján feltüntetett mindenkori díjszabásban kerül meghatározásra.

 

5. Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Szolgáltatást biztosító vagy egészségpénztári tag finanszírozásával az egészségpénztári tag rendelkezése alapján a hatályos jogszabályoknak megfelelően közeli hozzátartozója vegye igénybe. Ügyfél/Páciens köteles a pénztártag erre vonatkozó nyilatkozatát a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

 

6. Ügyfél/Páciens a Szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a Szolgáltató részére, a késedelembe esés időpontjától a fizetési kötelezettség teljesítésének az időpontjáig számítottan. Szolgáltató jogosult az Ügyfél/Páciens fizetési késedelme esetén a járóbeteg - szakellátás nyújtását megtagadni. Szolgáltató élhet azon döntési lehetőséggel is, hogy az Ügyfél /Páciens korábbi nem fizetése vagy fizetési késedelme esetén részére Járóbeteg - szakellátás nyújtását nem vagy csak a Szolgáltatási díj előlegezése mellett nyújt. A Szolgáltató fizetési késedelem esetén jogosult igényét peres úton érvényesíteni az Ügyféllel/Pácienssel szemben, és igénybe vehet valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében. Az igényérvényesítéssel kapcsolatosan felmerülő többletköltségek az Ügyfelet terhelik.

 

C/ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1. Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et honlapján közzéteszi.

 

2. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani, a módosítások hatályba lépését megelőzően 30 nappal köteles a változásokat arra irányuló felhívással honlapján közzétenni.

 

3. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitájukat elsődlegesen békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek
eredményre, úgy Felek az értékhatár függvényében alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel és illetékeséggel és rendelkező Bíróság kizárólagos döntésének.

 

4. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. XLVII. törvény rendelkezései, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok és szakmai protokollok az irányadók.

 

Jelen ÁSZF 2024. március 25. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.

 

CARPE DM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság